Lịch khai giảng tại AMA Gò Vấp

Lịch học tháng 6

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 Summer Fantasy Pre Starters  Linh Động 10/6/2014
2 Summer Fantasy Starters 1-> Starters 6  Linh Động
10/6/2014
3 Summer Fantasy Movers 1-> Movers 6  Linh Động 6/10/2014
4 Summer Fantasy Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động 6/10/2014
5 Summer Fantasy KET 1 -> KET 6  Linh Động 6/10/2014
6 Summer Fantasy PET 1-> PET 6  Linh Động 6/10/2014
7 TA Thiếu Nhi 6 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  7/6/2014
8 TA Thiếu Nhi 10 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM  7/6/2014
9 TA Thiếu Nhi 7 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM  14/6/2014
10 TA Thiếu Niên 2 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  14/6/2014
11 TA Thiếu Nhi 2 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM  28/6/2014
12 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
13 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
14 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
15 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
16 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
17 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
18 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
19 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
20 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
21 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

 

Lịch học tháng 7

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Niên 4 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM 7/5/2014
2 TA Thiếu Nhi 9 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM 7/5/2014
3 TA Thiếu Niên 4 Thứ 7 - CN 7:30 -9:30 AM 7/5/2014
4 TA Thiếu Nhi 4 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM 7/12/2014
5 TA Thiếu Nhi 1 Thứ 7 - CN 7:30 -9:30 AM 19/7/2014
6 TA Mầm Non 1 Thứ 2 - 4  5:30 - 7:30 PM 21/7/2014
7 TA Thiếu Niên 3 Thứ 2 - 4  6:00 -8:00 PM 21/7/2014
8 TA Giao Tiếp CE1A Thứ 2 - 4 6:00 - 8:00 PM 21/7/2014
9 TA Thiếu Niên 10 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM 26/7/2014
10 TA Thiếu Niên 10 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM 26/7/2014
11 TA Thiếu Nhi 5 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM 26/7/2014
12 TA Thiếu Nhi 10 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM 26/7/2014
13 TA Thiếu Niên 7 Thứ 3 - 5 5:30 - 7:30 PM 29/7/2014
14 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
15 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
16 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
17 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
18 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
19 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
20 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
21 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
22 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
23 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

 

Lịch học tháng 8

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Nhi 3 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM 2/8/2014
2 TA Thiếu Nhi 8 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM 2/8/2014
3 TA Thiếu Nhi 6 Thứ 7 - CN 9:45 - 11:45 AM 9/8/2014
4 TA Giao tiếp CE3A Thứ 2-4 6:00 - 8:00 PM 18/8/2014
5 TA Giao tiếp CE2A Thứ 3-5 6:00 - 8:00 PM 19/8/2014
6 TA Giao tiếp CE2A Thứ 2-4 6:00 - 8:00 PM 18/8/2014
7 TA Thiếu Nhi 8 Thứ 7 - CN 3:00 - 5:00 PM 23/8/2014
8 TA Giao Tiếp Căn Bản Thứ 2-4-6  5:45-7:15 PM 26/8/2014
9 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
10 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
11 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
12 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
13 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
14 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
15 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
16 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
17 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
18 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

Lịch học tháng 9

 

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 TA Thiếu Nhi 7 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM 13/9/2014
2 TA Mẫu Giáo 2 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM 27/9/2014
3 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
4 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
5 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
6 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
7 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
8 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
9 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
10 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
11 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
12 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

Lịch học tháng 10

STT LỚP LỊCH HỌC KHAI GIẢNG
1 TA Mẫu Giáo 3 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM 4/10/2014
2 TA Thiếu Nhi 1 Thứ 7 - CN 7:30 - 9:30 AM 25/10/2014
3 Active Learning Pre Starters  Linh Động Mỗi ngày
4 Active Learning Starters 1-> Starters 6  Linh Động Mỗi ngày
5 Active Learning Movers 1-> Movers 6  Linh Động Mỗi ngày
6 Active Learning Flyers 1-> Flyers 6  Linh Động Mỗi ngày
7 Active Learning KET 1 -> KET 6  Linh Động Mỗi ngày
8 Active Learning PET 1-> PET 6  Linh Động Mỗi ngày
9 Luyện Thi TOEFL Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
10 Luyện Thi IELTS  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
11 Luyện Thi TOEIC  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày
12 Luyện Thi FCE  Đảm Bảo Đầu Ra  Linh Động Mỗi ngày

 

end faq

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Kim Tuyền